Nyt projekt: Opsamling af spøgelsesnet i den marine naturnationalpark Øresund

aug 1, 2023 | Projekt

Ocean Plastic Forum har modtaget 4 millioner kroner i støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond til at registrere og opsamle spøgelsesnet og tabte fiskeredskaber i den nyetablerede marine naturnationalpark Øresund. Projektet, der strækker sig over 2½ år, afvikles i samarbejde med Dansk Sportsdykker Forbund, frivillige og professionelle dykkere. 

I 2021 besluttede Folketinget at etablere to marine naturnationalparker, hvoraf den ene er beliggende i Øresund, der allerede er udpeget som Natura 2000-område på grund af farvandets rige biodiversitet og vigtige gyde- og ynglepladser. Desværre er området under pres fra fiskeri, søfartsaktiviteter og plastforurening, hvor spøgelsesnet – der ofte findes på vrag – udgør en af kilderne, når de nedbrydes til mikroplast, der ender i fødekæden.

Sekretariatschef for Ocean Plastic Forum, Thomas Alstrup udtaler: ”Naturnationalparker – til lands eller til vands – bør selvfølgelig være fri for affald. Vi har jo heller ikke lossepladser og affald til at ligge og flyde i Mols Bjerge, eller nationalpark Thy. Støtten fra den A.P Møllerske Støttefond er vigtig fordi de midler, der er afsat på nationalt plan til at fjerne spøgelsesnet og tabte fiskeredskaber i vores farvande, er helt utilstrækkelige i forhold til problemets omfang”.

Formand Jesper Risløv fra Danmarks Sportsdykker Forbund understreger at, ”naturgenopretning selvfølgelig også skal foregå under havets overflade – et univers, der jo normalt er usynligt for os. Det vil vi gerne råde bod på. Derfor skal vores oprydning af spøgelsesnet i Øresund samtidig være afsæt for en række dokumentarudsendelser – produceret af Ukendt Media og Copenhagen Cartel –  så et bredere publikum kan få et indblik i, hvordan det står til dernede på bunden og hvordan vi kan forbedre havmiljøet”. Se den første udsendelse af serien “Under overfladen” nedenfor.

Jesper Risløv er begejstret over, at projektet i høj grad satser på at inddrage frivillige, idet Hovedstadsregionens 600 sportsdykkere og 30 dykkerklubber, får mulighed for at hjælpe til med at afsøge og udpege områderne med flest spøgelsesnet. Af sikkerhedshensyn skal selve frigørelsen og opsamlingen af net fra vrag og fundsteder i Øresund dog foretages af professionelle dykkere fra dykkerfirmaet HBC Group.

Prioriteringen af de involveredes sikkerhed, men også projektets fokus på arkæologiske og historiske hensyn, når der skal fjernes spøgelsesnet fra vrag i Øresund, har – udover projektets oplagte miljø- og formidlingsmæssige styrker – været en vigtig betingelse for at den A.P. Møllerske Støttefond kunne bidrage til projektet, understreger fondsrådgiver Mads Thuneberg.

For yderligere information og opdateringer om afviklingen af projektet, følg med her og på LinkedIn.